Thay pin chính hãng

Thay Pin iPad 2 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

670.000 đ

Giá sau KM: 550.000 đ
Bạn tiết kiệm: 120.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPad 3 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

970.000 đ

Giá sau KM: 750.000 đ
Bạn tiết kiệm: 220.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPad 4 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

900.000 đ

Giá sau KM: 750.000 đ
Bạn tiết kiệm: 150.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPad Mini 1 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

890.000 đ

Giá sau KM: 550.000 đ
Bạn tiết kiệm: 340.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPad Mini 2 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

1.100.000 đ

Giá sau KM: 750.000 đ
Bạn tiết kiệm: 350.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPad Mini 3 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

1.300.000 đ

Giá sau KM: 750.000 đ
Bạn tiết kiệm: 550.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPad Mini 4 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

1.400.000 đ

Giá sau KM: 850.000 đ
Bạn tiết kiệm: 550.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPad Air 1 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

1.100.000 đ

Giá sau KM: 850.000 đ
Bạn tiết kiệm: 250.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy

- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPad Air 2 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

1.690.000 đ

Giá sau KM: 950.000 đ
Bạn tiết kiệm: 740.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy

- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPhone 5 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

340.000 đ

Giá sau KM: 250.000 đ
Bạn tiết kiệm: 90.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPhone 5S – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

400.000 đ

Giá sau KM: 300.000 đ
Bạn tiết kiệm: 100.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPhone 6 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

420.000 đ

Giá sau KM: 300.000 đ
Bạn tiết kiệm: 120.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPhone 6 Plus – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

620.000 đ

Giá sau KM: 350.000 đ
Bạn tiết kiệm: 270.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPhone 6S – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

480.000 đ

Giá sau KM: 350.000 đ
Bạn tiết kiệm: 130.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPhone 6S Plus – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

690.000 đ

Giá sau KM: 400.000 đ
Bạn tiết kiệm: 290.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPhone 7 – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

720.000 đ

Giá sau KM: 400.000 đ
Bạn tiết kiệm: 320.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPhone 7 Plus – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

720.000 đ

Giá sau KM: 550.000 đ
Bạn tiết kiệm: 170.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy
- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm

Thay Pin iPhone 7 Plus – Chính hãng Apple

Giá chưa KM:

800.000 đ

Giá sau KM: 550.000 đ
Bạn tiết kiệm: 250.000 đ
Khuyến mại

- Tặng combo vệ sinh máy

- Giảm giá 20% phụ kiện mua thêm